จำนวนผู้สมัครสอบแยกตามสาขาวิชา

สาขาวิชาปี 2562
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(สาขาวิชาเครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย)) 142
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย)) 167
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(สาขาวิชาโยธา (โปรแกรมภาษาไทย)) 147
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP)) 45
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(สาขาวิชาเครื่องกล (โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP)) 31
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(สาขาวิชาโยธา (โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP)) 30