จำนวนผู้สมัครสอบแยกตามสาขาวิชา

สาขาวิชาปี 2560
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(สาขาวิชาเครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย)) 171
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย)) 190
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(สาขาวิชาโยธา (โปรแกรมภาษาไทย)) 150
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP)) 59
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(เครื่องกล (โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP)) 9
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(โยธา (โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP)) 15