จำนวนผู้สมัครสอบแยกตามสาขาวิชา

สาขาวิชาปี 2561
-(-) 165
-(-) 181
-(-) 152
-(-) 53
-(-) 29
-(-) 37