การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


พิมพ์ใบหลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร โดยเข้าสู่ ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่นี่ เพื่อนำมาใช้เป็น หลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และ ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. เอกสารใบสมัครและบัตรประจำตัว
2. เอกสารใบสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารใบระเบียนการศึกษา

โดยประกาศผลการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งอีกครั้งผ่านทางหน้าเวบไซต์