การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


การตรวจสอบสถานะการสมัคร

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครว่า การสมัครสำเร็จหรือไม่ โดยเข้าสู่ระบบการรับนักศึกษา ออนไลน์ ที่นี่ หลังจากวันที่ผู้สมัครไปชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ