การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562การชำระเงินค่าสมัคร

1. ค่าสมัครสอบ 300 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
2. เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
3. ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร
4. หลังจากชำระเงินแล้ว ให้แนบไฟล์การชำระเงินเข้าระบบ
5. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการชำระเงิน และ แจ้งผลการชำระเงินผ่านทางหน้าตรวจสอบสถานะการสมัคร