การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
1. หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัคร พร้อมทั้งแนบไฟล์รูปประจำตัว และ ใบระเบียนแล้ว ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้จากทางหน้าเวบไซต์
2. ผู้สมัครต้องนำใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร จำนวนเงิน 310 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
3. หลังจากชำระเงินแล้ว ผู้สมัครต้องแนบไฟล์การชำระเงินที่มีตราประทับของธนาคารส่วนที่ 1 ตามตัวอย่าง เข้าสู่ระบบในหน้าเวบไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงิน ส่วนที่ 1