การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


โรงเรียนที่ได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สามารถกรอกข้อมูลการสมัครของนักเรียน ได้ ที่นี่ (ผู้สมัครลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น) ซึ่งในขั้นตอนนี้ โรงเรียนจะต้อง
1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 13 หลัก ให้ถูกต้อง
2. กำหนดรหัสผ่าน (ผู้สมัครเป็นผู้กำหนด ควรกำหนดรหัสที่ผู้สมัครจำได้ง่าย)
3. กรอกชื่อ - นามสกุล

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

4. นักเรียนรับ Password ในการเข้าระบบสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์ได้จากโรงเรียน
5. หลังจากรับ Password เรียบร้อยแล้ว นักเรียนต้องจัดเตรียมข้อมูลรูปภาพ และ ระเบียนการศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลใบสมัคร
6. นักเรียนเข้าระบบสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561 โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็น Username และใช้ Password ที่โรงเรียนกำหนดให้
7. กรอกข้อมูลใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์รูปภาพ และ ระเบียนการศึกษาให้ครบถ้วน โดยต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการบันทึก (หากมีการเข้าแก้ไขข้อมูลการสมัคร ต้องกดบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่เข้าทำการแก้ไข มิฉนั้นข้อมูลของท่านจะไม่ปรากฎในฐานข้อมูลระบบโควต้าของทางโรงเรียนเตรียมฯ)
8. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ชำระเงินภายในวันที่ที่กำหนด ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน)
9. หลังจากชำระเงิน ผู้สมัครต้อง Upload ใบแจ้งชำระเงินส่วนที่ 1 เพื่อยืนยันการชำระเงิน
10. หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินแล้ว นักเรียนต้องพิมพ์เอกสาร เพื่อนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
     9.1 เอกสารใบสมัครและบัตรประจำตัว
     9.2 เอกสารใบสอบสัมภาษณ์
     9.3 เอกสารใบ ปพ.1

หมายเหตุ:
1. นักเรียนที่ได้ทำการสมัครและชำระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. กรณีที่นักเรียนมีการชำระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เลือกได้