การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดี ได้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สาขาโยธา และสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย) และสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ English Program (โปรแกรมภาษาอังกฤษ) ซึ่งจะดำเนินการสอบคัดเลือกก่อนการสอบปกติของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ จึงมีข้อกำหนดว่าด้วยการให้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 คน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาละ 2 คน เท่านั้น
2. สาขาและจำนวนโควตาที่กำหนดให้

สาขาวิชา จำนวนโควตาที่รับ
เครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย) 85 คน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย) 48 คน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP.)
(เฉพาะ EP. คิดค่าเทอมแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 55,000 บาท)
35 คน
โยธา (โปรแกรมภาษาไทย) 36 คน
เครื่องกล (โปรแกรมภาษาอังกฤษ) 15 คน
โยธา (โปรแกรมภาษาอังกฤษ) 15 คน
โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP คิดค่าเทอมแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 55,000 บาท

3. คุณสมบัติผู้สมัครและผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ

3.1 ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 (ชั้น ม.1 - ม.2)
3.2 โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 - ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนการแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ปพ.1:3) เท่านั้น
3.3 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีจริยธรรมอันดีงาม

4. วิธีการสมัคร

4.1 สมัครทางออนไลน์ที่ http://school.quota-cit.com
4.2 ค่าสมัครคนละ 300.- บาท
4.3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 – 21 ธันวาคม 2559 สำหรับหลักสูตรทั่วไป และ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 – วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 สำหรับสาขาโยธา และ เครืื่องกล (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)

5. วิธีการคัดเลือก

 

5.1 สอบข้อเขียน (ทุกสาขา)
5.2 สอบสัมภาษณ์ - ภาษาไทย (โปรแกรมภาษาไทย)
- ภาษาอังกฤษ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)
(ต้องแสดงหลักฐานการสมัคร และ บัตรนักเรียน หรือ บัตรประชาชน ก่อนการเข้าสอบทุกครั้ง)

6. กำหนดการสอบคัดเลือก และประกาศผล
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560

เวลา โปรแกรมภาษาไทย โปรแกรมภาษาอังกฤษ
09.00-10.00 น. สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความรู้ ทักษะทางช่าง
10.00-11.00 น. - สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
11.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. - เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องที่กำหนดให้ดูท้ายประกาศรายชื่อ

หมายเหตุ ให้นักเรียนดูหมายเลขห้องสอบข้อเขียน และห้องสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ทาง http://school.quota-cit.com

7. วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 09.00 น. - ประกาศผลสอบคัดเลือกที่วิทยาลัย และทาง
  http://school.quota-cit.com

8. ผลการตัดสิน

8.1 เป็นสิทธิ์ขาดของวิทยาลัยที่จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
8.2 กรณีนักเรียนที่สอบคัดเลือกแล้ว แต่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3 วิทยาลัยจะ ตัดสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อทันที แม้จะผ่านระบบการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว


9. การรายงานตัว

ให้ดูท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก