ประกาศโควตานักศึกษาเรียนดี

ประกาศโควตานักศึกษาเรียนดี (ฉบับที่ 3)

ประกาศผลสอบโควต้านักเรียน เรียนดี

ประกาศผลสอบโควต้านักเรียนเรียนดีเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปวช.

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับสาขาเครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย) ( M )
ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย) ( E )
ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับสาขาโยธา (โปรแกรมภาษาไทย) ( C )
ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ) ( EP )

หมายเหตุ

  1. นักเรียนที่ชำระเงินแล้ว (เท่านั้น)

    แต่ไม่สามารถพิมพ์เอกสารบัตรประจำตัวสอบ / ใบรายงานผลการศึกษา ปพ1. / แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์
    ให้ติดต่อที่หมายเลข 02-555-2000 ต่อ 6111 เพื่อขอเลขที่นั่งสอบ+ห้องสอบ
  2. ให้นักเรียนนำดินสอ 2B + ยางลบดินสอ + ปากกาน้ำเงิน มาในวันสอบด้วย


 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การสมัครเข้าศึกษาต่อโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ

ขณะนี้สามารถนำใบแจ้งการชำระเงิน (Pay-In-Slip) ไปชำระที่ธนาคารได้แล้ว รบกวนพิมพ์ใบชำระเงินใหม่จากระบบเพื่อนำไปชำระเงิน (ใบชำระเดิมที่เคยพิมพ์ก่อนวันที่ 10/1/57 จะไม่สามารถใช้งานได้)

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ให้สิทธิสถานศึกษาของท่าน ในการเสนอชื่อนักเรียนเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม โครงการโควตานักเรียนเรียนดี ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2557 ในการนี้ จึงขอให้สถานศึกษาของท่านดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

1. สถานศึกษา คัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติ จำนวน และสาขาที่วิทยาลัยเทคโนโลยี-อุตสาหกรรมกำหนด
2. สถานศึกษา เข้าระบบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดีทาง school.quota-cit.com โดยใช้ Username และ Password ตามที่วิทยาลัยกำหนดให้เฉพาะสถานศึกษาของท่านและดำเนินการดังนี้

     2.1 กรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุกคนที่สถานศึกษา คัดเลือกแล้ว
     2.2 กำหนด Password ให้นักเรียนรายบุคคลเพื่อใช้ในการเข้าระบบสมัครสอบคัดเลือก

3. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา เข้าระบบการสมัครสอบคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดีของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยตนเอง โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็น Username และใช้ Password ที่สถานศึกษากำหนดให้ และดำเนินการตามขั้นตอนของโปรแกรมรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
2. กรอกข้อมูลการสมัคร
3. แนบไฟล์รูปถ่ายประจำตัว
4. แนบไฟล์ระเบียนการศึกษา
5. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร
6. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย
7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6108,6111
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://school.quota-cit.com

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์