ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักเรียนโควตาเรียนดี ให้ดูท้ายประกาศของนักเรียน รอบสอบตรง ที่ http://result.kmutnb.ac.th/success.php

ประกาศผลสอบโควตาเรียนดี

ผลการสอบคัดเลือกโควต้านักเรียนเรียนดี


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561

โปรแกรมโยธา(โปรแกรมภาษาไทย)
โปรแกรมเครื่องกล(โปรแกรมภาษาไทย)
โปรแกรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย)
โปรแกรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)
โปรแกรมโยธา (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)
โปรแกรมเครื่องกล (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การสมัครเข้าศึกษาต่อโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ให้สิทธิสถานศึกษาของท่าน ในการเสนอชื่อนักเรียนเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการโควตานักเรียนเรียนดี ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ จึงขอให้สถานศึกษาของท่านดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

1. สถานศึกษา คัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติ จำนวน และสาขาที่วิทยาลัยเทคโนโลยี-อุตสาหกรรมกำหนด
2. สถานศึกษา เข้าระบบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดีทาง school.quota-cit.com โดยใช้ Username และ Password ตามที่วิทยาลัยกำหนดให้เฉพาะสถานศึกษาของท่านและดำเนินการดังนี้

     2.1 กรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุกคนที่สถานศึกษา คัดเลือกแล้ว
     2.2 กำหนด Password ให้นักเรียนรายบุคคลเพื่อใช้ในการเข้าระบบสมัครสอบคัดเลือก

3. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา เข้าระบบการสมัครสอบคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดีของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยตนเอง โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็น Username และใช้ Password ที่สถานศึกษากำหนดให้ และดำเนินการตามขั้นตอนของโปรแกรมรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
2. กรอกข้อมูลการสมัคร
3. แนบไฟล์รูปถ่ายประจำตัว
4. แนบไฟล์ระเบียนการศึกษา
5. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร
6. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย
7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://school.quota-cit.com