ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ระบบเปิดในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การสมัครเข้าศึกษาต่อโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ให้สิทธิสถานศึกษาของท่าน ในการเสนอชื่อนักเรียนเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการโควตานักเรียนเรียนดี ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้ จึงขอให้สถานศึกษาของท่านดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

1. สถานศึกษา คัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติ จำนวน และสาขาที่วิทยาลัยเทคโนโลยี-อุตสาหกรรมกำหนด
2. สถานศึกษา เข้าระบบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดีทาง school.quota-cit.com โดยใช้ Username และ Password ตามที่วิทยาลัยกำหนดให้เฉพาะสถานศึกษาของท่านและดำเนินการดังนี้

     2.1 กรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุกคนที่สถานศึกษา คัดเลือกแล้ว
     2.2 กำหนด Password ให้นักเรียนรายบุคคลเพื่อใช้ในการเข้าระบบสมัครสอบคัดเลือก
2.3 เมื่อสถานศึกษาปฏิบัติตามข้อ 2.1 - 2.2 แล้ว ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนก่อน กดบันทึกข้อมูล เนื่องจากระบบจะบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ โรงเรียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อีก หากเกิดความผิดพลาดจะถือว่าสละสิทธิ์

3. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา เข้าระบบการสมัครสอบคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดีของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยตนเอง โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็น Username และใช้ Password ที่สถานศึกษากำหนดให้ และดำเนินการตามขั้นตอนของโปรแกรมรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
2. กรอกข้อมูลการสมัคร
3. แนบไฟล์รูปถ่ายประจำตัว
4. แนบไฟล์ระเบียนการศึกษาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น
5. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร (หากหลักฐาน 2-4 ไม่ครบจะไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้)
6. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย
7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://school.quota-cit.com