ประกาศ กำหนดการรายงานตัวโควต้าเรียน ระดับ ปวช.

http://cit.kmutnb.ac.th/main/wp-content/uploads/2015/03/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-2558.pdf

 


 ดูประกาศผลสอบโควตาเรียนดี ได้ที่นี้>>> 

http://cit.kmutnb.ac.th/main/wp-content/uploads/2015/01/30-01-2558.pdf

     ระบบระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ตามลิ้งก์นี้
      https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/student/studentlogin.aspx

  

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี
ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับสาขาเครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย) ( M )
ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย) ( E )
ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับสาขาโยธา (โปรแกรมภาษาไทย) ( C )
ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ) ( EP )

 

****(สำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อและชำระเงินค่าสมัครแล้ว แต่ ยังไม่ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 :อัพโหลดใบชำระเงิน วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 8.00 น.  ติดต่อที่  ฝ่ายดำเนินการสอบอาคาร 90 ชั้น 2 เพื่อขอรับทราบเลขห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบ  ทั้งนี้  นักเรียนจะต้องอัพโหลดใบชำระเงินให้เรียบร้อย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และพิมพ์ใบสมัคร ใบสอบสัมภาษณ์ ใบระเบียนการศึกษา มาให้เรียบร้อยก่อนวันมารับเลขห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบ)
 

ให้นักเรียนนำดินสอ 2B + ยางลบดินสอ + ปากกาน้ำเงิน มาในวันสอบด้วย

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การสมัครเข้าศึกษาต่อโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ให้สิทธิสถานศึกษาของท่าน ในการเสนอชื่อนักเรียนเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม โครงการโควตานักเรียนเรียนดี ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558 ในการนี้ จึงขอให้สถานศึกษาของท่านดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

1. สถานศึกษา คัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติ จำนวน และสาขาที่วิทยาลัยเทคโนโลยี-อุตสาหกรรมกำหนด
2. สถานศึกษา เข้าระบบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดีทาง school.quota-cit.com โดยใช้ Username และ Password ตามที่วิทยาลัยกำหนดให้เฉพาะสถานศึกษาของท่านและดำเนินการดังนี้

     2.1 กรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุกคนที่สถานศึกษา คัดเลือกแล้ว
     2.2 กำหนด Password ให้นักเรียนรายบุคคลเพื่อใช้ในการเข้าระบบสมัครสอบคัดเลือก

3. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา เข้าระบบการสมัครสอบคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดีของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยตนเอง โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็น Username และใช้ Password ที่สถานศึกษากำหนดให้ และดำเนินการตามขั้นตอนของโปรแกรมรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
2. กรอกข้อมูลการสมัคร
3. แนบไฟล์รูปถ่ายประจำตัว
4. แนบไฟล์ระเบียนการศึกษา
5. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร
6. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย
7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6110,6111,6115
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://school.quota-cit.com

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์