ข่าวสารประชาสัมพันธ์กำหนดการนักศึกษาโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2562
 • ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการโควตาเรียนดีระดับปวข.
 • ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการโควตาเรียนดีระดับปวช.(EP)

 • ประกาศผลสอบคัดเลือกโควตานักศึกษาเรียนดี

  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโควต้านักเรียนเรียนดี


  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562


  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโควตาเรียนดี  ***ประกาศ***

  1. นักเรียนที่ชำระเงินแล้ว ยังไม่ได้ดาวน์โหลดหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ ให้ดำเนินการภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
  2. กรณีดาวน์โหลดหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบแล้ว หากยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ให้ตรวจสอบ ใบ ปพ. 1 ที่ได้ดาวน์โหลดเข้าระบบ (ต้องแสดงผลการศึกษา ด้านหน้า – ด้านหลัง และคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ) หากยังไม่ดำเนินการให้รีบดำเนินการโดยด่วน
  3. นักเรียนที่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว จะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และหลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์จากระบบได้ (ถือว่าการสมัครสมบูรณ์)
  4. ระบบจะปิด ในวันที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 24.00 น.
  5. ดูกำหนดการสอบคัดเลือก วัน – เวลา วิชาที่สอบ ห้องสอบข้อเขียน ห้องสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลสอบคัดเลือก คลิกที่นี่

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  การสมัครเข้าศึกษาต่อโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ประจำปีการศึกษา 2562

  ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ให้สิทธิสถานศึกษาของท่าน ในการเสนอชื่อนักเรียนเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการโควตานักเรียนเรียนดี ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้ จึงขอให้สถานศึกษาของท่านดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

  1. สถานศึกษา คัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติ จำนวน และสาขาที่วิทยาลัยเทคโนโลยี-อุตสาหกรรมกำหนด
  2. สถานศึกษา เข้าระบบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดีทาง school.quota-cit.com โดยใช้ Username และ Password ตามที่วิทยาลัยกำหนดให้เฉพาะสถานศึกษาของท่านและดำเนินการดังนี้

       2.1 กรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุกคนที่สถานศึกษา คัดเลือกแล้ว
       2.2 กำหนด Password ให้นักเรียนรายบุคคลเพื่อใช้ในการเข้าระบบสมัครสอบคัดเลือก
  2.3 เมื่อสถานศึกษาปฏิบัติตามข้อ 2.1 - 2.2 แล้ว ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนก่อน กดบันทึกข้อมูล เนื่องจากระบบจะบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ โรงเรียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อีก หากเกิดความผิดพลาดจะถือว่าสละสิทธิ์

  3. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา เข้าระบบการสมัครสอบคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดีของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยตนเอง โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็น Username และใช้ Password ที่สถานศึกษากำหนดให้ และดำเนินการตามขั้นตอนของโปรแกรมรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

  ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์

  1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
  2. กรอกข้อมูลการสมัคร
  3. แนบไฟล์รูปถ่ายประจำตัว
  4. แนบไฟล์ระเบียนการศึกษาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น
  5. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร (หากหลักฐาน 2-4 ไม่ครบจะไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้)
  6. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย
  7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
  8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

  มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111
  เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://school.quota-cit.com